Казус:

Здравейте предстои ми закупуване на имот, вече е дадено капаро но и сьм в процес на развод. Вьзможно ли е да си платя апартамента пред нотариус да направим пак договор само за получаване на нотариалния акт да бъде след 5 месеца.

СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)

Когато един недвижим имот се закупи по време на брак, независимо кой от двамата съпрузи е присъствал и сключил сделката нотариално, той става собственост  и на двамата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИО

ПРИ РАЗВОД СИО СЕ ПРЕКРАТЯВА!

СИО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКРАТИ И ПО ВРЕМЕ НА БРАКА С ПРОМЯНА В РЕЖИМА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ:

– чрез режим на разделност – имуществото, придобито по време на брака става лична собственост на съпруга / съпругата;

– чрез сключване на брачен договор;

ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАЧЕН ДОГОВОР, СЪПРУЗИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УРЕДЯТ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС:

  1. Права върху имущество, придобито по време на брака: Съпрузите могат да определят какви права имат върху имуществото, което се придобива през периода на брака.
  2. Права върху притежаваното преди брака имущество: Брачният договор дава възможност за уредба на правата върху имуществото, което всеки от съпрузите притежава преди сключването на брака.
  3. Управление и разпореждане на имущество, включително със семейното жилище: Съпрузите могат да уговорят начините за управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.
  4. Участие в разходите и задълженията: Брачният договор може да определи участието на съпрузите в разходите и задълженията, които произтичат по време на брака.
  5. Имуществени последици при развод: Възможността за уредба на имуществените последици при развод се определя в брачния договор.
  6. Издръжка на съпрузите и децата по време на брака и при развод: Съпрузите могат да уредят въпросите около издръжката на себе си и на децата, както по време на брака, така и при евентуален развод.
  7. Други имуществени отношения, съобразени със закона: Брачният договор дава възможност за уреждане на други имуществени въпроси, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИО ДЯЛОВЕТЕ НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ СЕ СМЯТАТ ЗА РАВНИ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО.

ЛИЧНИ СРЕДСТВА

Лични средства са средства, придобити преди брака, по дарение или наследство.

ЧАСТТА ОТ ИМОТА, ЗАКУПЕНА С ЛИЧНИ СРЕДСТВА НА ЕДИНИЯ СЪПРУГ,  НЕГОВА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ЛИ Е ИЛИ Е ОБЩА СОБСТВЕНОСТ И НА ДВАМАТА?

При закупуване само на името на единия съпруг: Ако имотът е закупен само на името на единия съпруг, той може да претендира за по-голям дял, ако докаже, че част от парите са лични средства. Личните средства влияят върху дяловете. 

При закупуване на името на двамата съпрузи: Ако имотът е закупен на името на двамата съпрузи, те приемат придобиването при равни квоти, независимо от това чии са били личните средства и кой е източника на средствата.

Важно е на чие име се купува недвижимия имот, защото това влияе върху дяловете на съпрузите.

  • ПРИ ДАРЕНИЯ ОТ БЛИЗКИ: В случай на дарения за закупуване на имот,  е трудно да се докаже, че сумата е била дарена само на единия съпруг, особено ако договорът е сключен на името на двамата.

КОНКРЕТНО ПО ЗАДАДЕНИЯ ВЪПРОС

…Възможно ли е да си платя апартамента пред нотариус да направим пак договор само за получаване на нотариалният акт да бъде след 5 месеца.

Не. Когато платите апартамента, ако не се уредили имуществените отношения със съпруга си предварително и все още сте в брак, автоматично и той става съсобственик. 

ВПИСВАНЕ НА НОТАРИАЛНИЯ АКТ

Когато направите сделка, в същия ден нотариуса е длъжен да входира в имотния регистър сделката за вписване.  Вписване се извършва по реда на постъпване на молбите. Докато не бъдат вписани молбите от дадена дата 

Срокът за вписване е 3 работни дни след постъпване на молбата за вписване. 

Връщането на акта: Едва след вписване,  третият и следващите екземпляри от вписания акт с нанесени върху тях данните по извършеното вписване се връщат на правоимащия.

След като акта се впише в Агенция по вписвания (АВ) собственикът може да вземе новия документ за собственост от самия Имотен регистър към АВ или, най-често, от нотариуса при когото е изповядана сделката. 

Всички документи, удостоверяващи наличието на специални изисквания на закона: удостоверения за данъчна оценка, кадастрални скици и кадастрални схеми, придружителни писма, удостоверения за наследници, за идентичност на имена и т.н. се представят в оригинал или нотариално заверен препис и остават към образуваното нотариално дело.