Подробен списък с разяснения с какви документи е нужно да се снабдите при сделка с недвижим имот: Документи за продажба на имот

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СДЕЛКА – ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 1. Документ за собственост на продавачите
 2. Удостоверение за Данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от ДОПК
 3. Кадастрална схема/скица
 4. Удостоверение за наличие/липса на тежести върху имота
 5. Удостоверение за актуален административен адрес
 6. Удостоверение за семейно положение на всички продавачи
 7. Удостоверение за регистрационен режим на имуществените отношения между съпрузите
 8. Удостоверение за наследници
 9. Проверки за завещания на всички починали лица
 10. Декларация-съгласие по чл.26 от Семейния кодекс
 11. Удостоверение за актуален административен адрес

АКО КУПУВАЧА ПОЛЗВА ЗАЕМ ОТ БАНКА ЩЕ СА НУЖНИ ОЩЕ:

 1. Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения на собствениците на имота по чл.87, ал.6 от ДОПК
 2. Копие от Акта за граждански брак ако собственикът/собствениците е/са семеен/семейни;
 3. Копие от Решението на съда за прекратяване на брака ако собственикът/собствениците е/са разведен/разведени;

АКО ИМОТА, КОЙТО ПРОДАВАТЕ Е В СТРОЕЖ ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ И:

 1. Разрешение за строеж за сградата
 2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа
 3. Констативен протокол по чл.181 ал.ІІ от ЗУТ
 4. Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата
 5. Одобрени архитектурни проекти
 6. Таблица за застроените площи и идеални части на обектит /площообразуване
 7. Удостоверение за актуално състояние на дружеството – продавач/строител
 8. Булстат на дружеството
 9. Протокол на общото събрание на съдружниците, на съвета на директорите или решение на едноличния собственик на
  дружеството