КАЗУС:

Здравейте, искам да закупя имот, продавачите (съпруг и съпруга) имат пълномощник. Пълномощното съдържа „право да продаде ,сключвайки предварителен договор или окончателен нотариален акт, да договаря сам със себе си или с лица които представлява, както и да получи всякакви суми по моя сметка или по сметка на упълномощеното лице“ . Но няма конкретна посочена цена на продажба. Може ли в последствие продавачите да предявят иск за нищожност на договора защото не са дали изрично съгласие за цена.

Какво трябва да представлява нотариално заверено пълномощно за продажба на недвижим имот?

Когато се продава недвижим имот с пълномощно, в него изрично, точно и ясно трябва да бъде записано с какви правомощия упълномощавате дадено лице да ви представлява, какво може да прави то за ваша сметка, от ваше име и във ваша полза!

Генерално пълномощно е онова пълномощно, което ви дава неограничени права и задължения по отношение на лицето, което представлявате. 

При продажба на имот пълномощното е винаги изрично!

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ

  1. Ако сте пълномощник на трето лице или съсобственик на имота, в пълномощното ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се посочва,  че имате право да договаряте сам със себе си като такъв.
  2. В пълномощното трябва да е посочено дали имате право да договаряте условия и цена, клаузи и съдържание на нотариалния акт за продажба.
  3. В пълномощното трябва да е записано дали и по какъв начин имате право да получите продажната цена – банкова сметка ( изрично записано), квоти (за сметка на еди кой си еди колко си) ако има съсобственост, задължения по отношение на упълномощителите след превода, срокове
  4. Пълномощното включва заверка на подпис и заверка на съдържание. 
  5. Самия собственик на имота задължително подписва нотариално заверена декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД
  6. Подписване на Декларация чл. 264 ал. 1 от ДОПК отпада от 3 май 2024 и нотариусите вече служебно ще проверяват в НАП

ПРАВО ДА ДОГОВАРЯТЕ САМ СЪС СЕБЕ СИ 

В ЗЗД от чл.36 до чл. 43 са законодателните разпоредби относно ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Съгласно чл. 38 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), важно е да се формулират ясно и изчерпателно правата и задълженията на упълномощителя в договора за представителство. 

  • съгласието на упълномощителя да упълномощи друго лице трябва да бъде изрично записано;
  • в нотариално завереното пълномощно трябва да пише  дали упълномощеният има право да договаря условията по договора акт, дали има право да получи продажната цена, дали има право да договаря сам със себе;

Такова упълномощаване позволява на упълномощеното лице да сключва сделки от името на упълномощителя, включително и с трети лица, с които пълномощникът също представлява интересите на упълномощителя. Тези правила се прилагат както за търговски договори, така и за дарения, и са от съществено значение за законното извършване на представителни дейности (сделки) в България.