Имотен казус:

При ремонт на покрив включва ли се кв.на надземни гаражи към тази на апартаментите.

РЗП – разгъната застроена площ

Сборът от застроените площи на всички етажи на една сграда, над замята и подземните етажи представлява брутната РЗП на сградата.

ОЧ – общи части

РЗП Сумата на ЗП на всички самостоятелни обекти (жилища, магазини, офиси) и несамостоятелни обекти (мазета, тавани) = общи части (ОЧ) /кв.м.

ОЧ се разпределят между самостоятелните обекти в зависимост от площта им (%).

Площообразуване

При площообразуване специалистите прилагат коефициенти в зависимост площ на имота, етаж в сградата и изложение, при изчисляване на крайната площ. В строителната документация съществува т.нар. Таблица с площообразуване, с която задължително когато купувате ново строителство е добре да искате от строителя.

Гараж

За изграждане на летни кухни, гаражи, оранжерии, според новите промени в ЗУТ, вече не е нужно издаване на разрешение за строеж.

Гаражите, навесите, летните кухни, селскостопанските постройки са постройки на допълващото застрояване.

Гаражите и покритите подземни паркоместа са самостоятелни обекти точно както и жилищата в сградите.

Гаражите си имат отделен идентификатор съгласно издадена схема от Службата по геодезия, картография и кадастър.

Гаражите могат да се прехвърлят нотариално в отделни имотни сделки.

Явява ли се самостоятелен обект на правото на собственост паркинг, изграден върху покривна плоча на подземни гаражи с определена площ, местонахождение и граници, функционално обособен и ограден, макар без оградни стени и покрив?

Из Решение №46/07.03.2018 по дело №2489/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

паркинг, изграден върху покривна плоча на подземни гаражи с определена площ, местонахождение и граници, но без оградни стени и покрив, не представлява самостоятелен обект на правото на собственост. Такъв самостоятелен обект могат да бъдат паркинг – гаражите в сгради в режим на етажна собственост, когато са част от постройката и са обособени с инвестиционния проект (срв. решение № 199/ 10.08.2015 г. по гр.д.№ 5955/ 2014 г., iv г.о.). 

Това разрешение важи и преди приемането на действащата нормативна уредба по чл.37 ал.4 ЗУТ, но нито преди, нито след промените в тази уредба, направени дв бр.86/ 2012 г. и бр. 101/ 2015 г., законът допуска изграждането на открит паркинг като самостоятелен обект на собственост в дворното място или върху друга обща част на сградата. 

Съгласно чл.43 ал.1 ЗУТ, за новите сгради необходимите места за паркиране се осигуряват задължително в границите на УПИ, в който е построена сградата, но тези места, дори да са наименувани „паркинг”, не са самостоятелен обект на собственост (освен цитираното по горе решение, същото е прието в решение № 171/ 08.08.2014 г. по гр.д.№ 4175/ 2013 г., iv г. о. и решение № 189/ 06.01.2015 г. по гр.д.№ 2640/ 2014 г., i г.о.).

Линк към цялата статия в блога ми: http://imot.goddess.bg/4863/parkomyasto-garaj-parking/

По имотния казус

ГАРАЖЪТ И ПОКРИТИТЕ ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА са самостоятелни обекти. 

Разполагат със собствена квадратура подробно разбита по пера в таблицата с площообразуване.

ФАСАДАТА И ПОКРИВЪТ НА СГРАДАТА са общи части и не влизат в площообразуването.

За общите части задължение да се грижат имат всички собственици на самостоятелни обекти в сградата.

Ако надземния гараж е в сградата – да, би трябвало да се включи квадратурата им към тази на апартаментите при ремонт на покрива.

При ремонт на покрив на сградата (с апартаменти, офиси, магазини, гаражи в сградата) съществува ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ.

Етажна собственост възниква с отчуждаването на един от самостоятелните обекти в многоетажната сграда, при която части от етажи стават собственост на повече от едно лице (чл.37 ЗС).

Ако надземния гараж е извън сградата –  не би трябвало при ремонт на покрив НА СГРАДА и при изчисляване на това кой колко ще дължи за този ремонт, да се включва квадратурата на надземните гаражи към тази на апартаментите.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НЕ СЪЩЕСТВУВА ПРИ ГАРАЖИТЕ ИЗВЪН СГРАДА.

Извън сграда, представлявайки самостоятелен обект и отделен недвижим имот, гаража има свой самостоятелен негов си покрив. За този покрив си се сгрижи всеки собственик на даден гараж.

Ако прецените, консултирайте се и с нотариус или адвокат.