Казус:

Здравейте,
Пред блока имаме построен тротоар от строителя, на който ежедневно се паркират автомобили!
При подаден сигнал към КАТ се оказа, че видимо има тротоар построен такъв, но всъщност е улица!
Въпросът ми е как се узаконява тротоар?

Според закона

Съгласно Чл. 62, ал.3 на Закон за движение по пътищата, в жилищната зона действат специални правила и паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените места;

Съгласно чл. 98 Престоят и паркирането са забранени:

 • на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
 • пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Чл. 108. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.

Чл. 178е. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

Определения

В параграф 6 от закона са дадени следните определения:

„Пътен банкет“ е надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение. Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.

„Тротоар“ е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена само за движение на пешеходци.

„Пътно платно“ е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.

„Населено място“ е застроена със сгради територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.

Съгласно ЗУТ

По Вашия казус излиза, че тротоара който имате е незаконен. Пишете че имате такъв, но дефакто по документи е улица.

 • Дали строителя е поискал разрешително от Общината за изграждането на тротоара? 
 • След изграждане на тротоара, специалист от общината идвал ли е да одобри извършеното? 
 • Какво съдържат строителните документи?
 • Строителя съществува ли като юридическо лице още?

Съгласно ЗУТ 

“ Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.”

Което означава, че строителя за да построи сградата и за да я въведе в експлоатация строителя се е съобразил с ПУП по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация.

Дали е искал разрешение за изграждане на тротоара – вероятно не! 

В общината

Отидете в общината и направете една консултация с районния техник. Вижте дали има регулация на пътя и тротоара и въобще какъв е статута на земята за улицата и тротоара.

Ако разполагате със строителни документи и планове, вземете ги с вас..

В кадастъра

В  кадастъра има план. Отидете в кадастъра и също направете проверка. На практика ще разберете какво имате по документи още веднъж и дали изградения тротоар, който казвате че имате, отговаря на изискванията с определена височина на бордюра , настилка, плочи и елементите против паркиране.

Процес за изграждане и узаконяване на тротоари в жилищни зони в България

 • Изготвяне на проект: Изготвя се проект за построяване на тротоара в съответната жилищна зона. Проектът трябва да отговаря на всички изисквания, установени в закона за движение по пътищата и другото съответно законодателство. Техническата документация трябва да включва подробен план на тротоара, дизайн, размери, материали и други спецификации.
 • Получаване на разрешителни и съгласия: За построяването на тротоара може да са необходими разрешителни и съгласия от различни органи и институции, включително местната община, комисията за опазване на околната среда и други компетентни органи. Тези органи ще прегледат проекта и ще оценят неговата приемливост за съответното място.
 • Финансиране: За изпълнението на проекта за тротоара трябва да се осигурят необходимите финансови ресурси. Финансирането може да бъде от държавни, общински или частни източници, в зависимост от съответната ситуация.
 • Изпълнение на проекта: След одобрение на проекта и получаване на необходимите разрешения, започва строителството на тротоара спрямо проекта и техническата документация.
 • Проверка и одобрение: След като тротоарът е изграден, съответните органи ще го проверят, за да се уверят, че отговаря на всички изисквания.
 • Узаконяване и въвеждане в употреба: След като тротоарът е изграден и удовлетворява всички необходими изисквания, той се узаконява и влиза в употреба.

Помнете, че законодателството може да се променя с течение на времето, затова е важно да проверявате за актуални правила и регулации преди да започнете процеса на узаконяване на тротоар в България.

Процедурата може да бъде сложна и времеемка, тъй като включва много стъпки и взаимодействие с различни органи. Затова е препоръчително да се консултирате с местната община или компетентни органи, за да получите подробна информация и помощ по процеса на узаконяване на тротоара.