КАЗУС:

Здравейте, предстои ни покупка на недвижим имот със собствени средства. Искат ни подробно доказване на произход на сумата.

Моля за повече яснота, тъй като основно са спестявания с течение на годините. Какво се описва в подобен случай? Колко подробно трябва да е при положение, че няма как да се опише преди 10г как и от какво е спестена определена сума пари….

Съгласно Директива (ЕС) 2015/849 регулацията в областта на мерките срещу изпиране на пари ще става все по-строга.
Ето защо хората трябва да са наясно със изискванията на закона и да не се чудят и възмущават когато брокер, адвокат или банка им поискат, при извършване на услуга за тяхна сделка, да попълнят декларация за произход на парични средства.

Защо агенциите за имоти, нотариусите, адвокатите, банките искат от вас попълване на декларация за произход на средства:

Чл.4, т .15 от ЗМИП
Лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:

 • покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
 • управление на средства, финансови инструменти или други активи;
 • откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;
 • Други.

АГЕНЦИИТЕ ЗА ИМОТИ, БАНКИТЕ, АДВОКАТИТЕ, НОТАРИУСИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ИЗВЪРШВАТ:

 • комплексна проверка на клиентите;
 • събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на закона;
 • съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
 • оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
 • разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
 • разкриване на друга информация за целите на ЗМИП;
 • обмен на информация и взаимодействие на национално равнище с различни институции, органи и организации на други държави.

Вижте цялата статия в моя блог: https://imot.goddess.bg/5417/proizhod-na-sredstva/