КАЗУС:

Здравейте,имам малко по особен казус спрямо горните коментари но имам нужда от съвет. Имам парцел във малко странджанско село. Парцелът е в регулацията на селото …
Поставих сглобяема метална конструкция от сандвич панели на стъпки от бетон и съответно подадох документи във общината за разрешение за поставяне на преместваем обект. Така, но след като разбрах в енерго дружеството, което е в района, че токът ми ще бъде промишлен оттеглих подадените от мен документи и подадох за строеж на лятна кухня в същия парцел с идеята, че ще мога да кандидатствам за битов ток. Въпросът ми е дали е възможно на помещения от сглобяема метална конструкция и сандвич панели да бъде доставен такъв тип партида за електрозахранване.

Благодаря

EN 1993-1-3 съдържа изисквания за проектиране на студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи. Прилага се и за стоманени елементи, студеноформувани чрез процеси като студено валцуване или пресоване. Може да се използва и за проектиране на профилирана ламарина за комбинирани стомано – стоманобетонни плочи във фазата на изпълнение, виж EN 1994. Изпълнението на стоманени конструкции от студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи е разгледано в EN 1090.

Директиви и Регламенти

89/106/EEC – Строителни продукти

305/2011 – Регламент за строителните продукти

ЛЯТНА КУХНЯ

Чл. 46 от ЗУТ (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни) могат да се изграждат в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или за вилно застрояване.

Чл. 47 от ЗУТ (1) Летни кухни се разполагат свободно или свързано, без да се спазват изискванията за разстояния от сградите на основното застрояване.

Съгласно чл. 147 от ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за постройките на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1.

Съгласно чл. 47 на ЗУТ второстепенните постройки на допълващото застрояване са с височина до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива. 

Височината 2,50 се мери отвън, от терена до най-високата точка на фасадните стени. Също от терена се мери и най-високата точка на покрива. Трябва да прецените ако имате стъпала, на каква височина от терена ще са те и колко ще са защото това ще отнеме от височината!

Когато постройките се разполагат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на покрива при калканната стена може да има   височина до 3.60 м.

СТЪПКИТЕ НАКРАТКО

  1. Извадете скица на имота, а след това виза за проучване и проектиране от общината
  2. Намерете конструктор за становище и указания, които ще направи чертеж на допълнителното застрояване указващ предназначението, размерите, местоположението спрямо границите и основното застрояване според ЗУТ 
  3. В общината подайте документите за разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава по искане на собственика на имота или лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот или което има право да строи в чужд имот. Има и специална разпоредба (чл. 183 от ЗУТ), която урежда отношенията в случай на повече от един собственик. Вижте какво пише в закона!
  4. Може и вие да строите, не е нужно да наемете строителна фирма за строеж на лятна кухня.
  5. Технически правоспособно лице, с което вие като възложител по ваше желание сте сключил договор – консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър,  в присъствието на възложителя и служител на общината (това може да е и районният техник) по контрола на строителството констатира завършването на строежа.

РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ

Разрешението за строеж губи силата си, ако в срок от 3 години не започне строителство или в продължение на 5 години от започването му не завършите грубия строеж, включително покрива на сградите.

Строежите, чието разрешение за строеж е загубило действие, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Презаверяване на разрешението може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок.