КАЗУС:

Здравейте!През 2013г баба ми получава дарение на апартамент чрез гледане от свекърва си-частта и от него, защото и баба ми има наследствен дял от съпруга си, който 2012г е починал. Той е дете на дарителя. Вписала е нотариалния акт в регистъра и плаща данъци, направила е ремонт, плаща си входни такси и всички сметки. Грижила се е за свекърва си до 2017г, когато тя почина. Тази година се появи някаква жена с нотариален акт за дарение на частта на бабата от 2007г. Незнайно е как е накарала бабата да се подпише. Синът и още е бил жив. Никои не е знаел за него. Бабата никога не е споменавала такова нещо. Но е факт, че има нейния подпис на нотариалния акт. Въпроса ми е след като се е изминали толкова време и тази жена не е потърсила имота, но сега е завела иск за собственост ще може ли да го отнеме от баба ми?

ДА РАЗПЛЕТЕМ КАЗУСА

Свекървата на бабата на Антоанета и дарява апартамент срещу гледане.  Бабата има дял и от съпруга си, който е починал преди майка си (свекървата) през 2012г. Бабата гледа свекърва си до 2017г. Когато и тя почива. 

Казвате, че през 2007 свекървата на баба ви е направила дарение на трето лице за нейната част от апартамента, за което никои не е знаел?

Съпругът на баба ви пада ли ви се родствен дядо или не?

Това трето лице (жената) има ли родствена връзка с баба Ви и какви претенции има в иска?

Има въпроси, на които трябва да се отговори за да може отговора да е конкретен.

Нека дадем важни разяснения относно ключови понятия и определения: 

ЗАПАЗЕНА ЧАСТ 

Завещанието и дарението не могат да отнемат на децата, родителите или съпруг тяхната запазена част от наследството.

Роднините по съребрена линия нямат право на т.нар. запазена част от наследството.

Такава част имат единствено роднините по права линия. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОДСТВО ПО ПРАВА И ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ СПОРЕД ЧЛ.74 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото. 

ПРИМЕР: 

  • децата имат родство по права линия с родителите си;
  • Родители – син/дъщеря (първа степен) – внук/внучка (втора степен) – правнук/правнучка(трета степен);

Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

(Най-близката степен на родство по съребрена линия е втора. По съребрена линия няма първа степен на родство!)

ПРИМЕР: 

  • брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен;
  • чичо и леля спрямо племенник са роднини по съребрена линия от трета степен;
  • първи братовчеди са роднини по съребрена линия от четвърта степен. 

ДАРЕНИЕ 

С дарение най-често роднини прехвърлят недвижим имот на други свои роднини. С договора за дарение надареният придобива веднага и безвъзмездно имота, който става негова собственост. Ако дареният е в граждански брак, другият съпруг не придобива нищо от дареното имущество.

Дарението може да бъде оспорвано от лицата, които имат право на запазена част от наследството.

Оспорването може да бъде направено в петгодишен срок от смъртта на дарителя. След изтичането на този срок искът се погасява по давност.

Дарение на недвижим имот се осъществява под формата на нотариален акт и се вписва задължително в съответната Агенция по вписвания към Имотен регистър.

ОСПОРВАНЕ НА ДАРЕНИЕ

Оспорване на дарение е възможно по реда на Закона за задълженията и договорите, а също и по реда на Закона за наследството.

По реда на ЗЗД

При основания за нищожност на дарението, възможностите за неговото оспорване не са обвързани с никакви срокове. 

В случаите в които е налице някое от трите основания за отмяна според Чл. 227 от ЗЗД, правото на оспорване на дарение се погасява с изтичането на една година, откакто на дарителя са станали известни основанията за отмяна. Ако дарителя е починал преди изтичане на този срок, искът може да се предяви и от неговите наследници.

По реда на Закона за наследството

Оспорване на дарение е възможно в петгодишен срок от смъртта на наследодателя. Това става по съдебен ред. 

ДАВНОСТ 

Правото да се иска от съда да постанови намаляване на завещания и дарения се погасява с 5 годишен давностен срок, който започва да тече от датата на смъртта на наследодателя.

Давността не се прилага служебно, нужно е да се подаде по съответния законов ред възражение.

АКО МЕЖДУ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДАРЕНИЕТО И СМЪРТТА НА ЛИЦЕТО E ИЗМИНАЛ ГОЛЯМ ПЕРИОД

С извършването на дарението, независимо колко назад във времето това се е случило, надареният вече е станал собственик / съсобственик  на недвижимия имот. Неговата собственост може да се намали само по силата на закона.  

ИЗВОД: 

Няма значение, че жената не е потърсила имота. Всички законови срокове за оспорване са изтекли. 

ВЪПРОС: Когато вашата баба е получила дарение от свекърва си, защо не е проверила имота за тежести в Агенция по вписванията? 

Дарението от 2007 година щеше да излезе в Удостоверението за тежести на имота.

ПРЕПОРЪКА: 

Преди да придобиете недвижим имот независимо по какъв законен начин, проверявайте както имота, така и собствениците от които ще го придобиете. 

При завещанията е по-различно поради това, че се разкриват след смъртта на завещателя.