КАЗУС:

Здравейте, имам следния казус: Предстои ми да направя покупко-продажба на имот който е между роднини. Като в покупко-продажбата е вписано, че в него ще живее възрастен човек до смъртта му.

Сумата на която е оценен имота е 10 100 лв. Как е възможно да се документира покупна цена, като искаме сумата да е малко по-малка, за да избегнем банково плащане поради причина че продавача няма банкова сметка и няма възможност да си направи. Възможно ли е чрез някакъв вид документ при нотариус да впишем, че е заплатена сумата като броим на ръка сумата пред нотариуса? Това законов документ доказващ плащането(осъществяването) на сделката ли е?

Интересува ме този казус, тъй като човека от който ще бъде закупено жилището след смъртта си ще има преки наследници и по закон те могат да имат претенции върху имота и да се наложи отново да заплащаме имота или да го загубим въпреки, че е закупен първоначално от продавача.

Благодаря и се надявам да сте разбрали въпросите ми.

Какво означава запазена част?

Всеки законен наследник, след смърт на лице, което има е собственик на имот има право на своя запазена част от наследството. 

Тази запазена част трябва обаче да се поиска чрез подаване на иск в съответния съд. 

Ако в срок от пет години след смъртта на дарителя не предявите иск за вашата запазена част, вие ще я загубите. 

Правото за възстановяване на запазена част се погасява с 5-годишна давност.

Какво означава Запазено право на ползване?

Това е право което собственика може да учреди на трето лице. 

Третото лице може да ползва имота пожизнено или за някакъв определен срок. 

Правото на ползване може да бъде учредено върху целия имот или върху части от него.

Задължението за издръжка и гледане, както и запазеното право на ползване се вписват в Имотния регистър в Агенция по вписванията и са вид тежест за имота.

Сега няма в детайли да разглеждаме дарението и завещанието, но имайте предвид следното: 

ДАРЕНИЕ:

Ако дарен имот се придобие от трети лица преди изтичане на петгодишния давностен срок, продажбата може да бъде оспорена от наследници със запазени части. Добре да се снабдите с удостоверение за наследници преди да купите имот, който преди това е бил дарен.

ЗАВЕЩАНИЕ:

Проверявайте имота и за завещания в съответната Агенция по вписвания. Запазената част по закон, важи и ако има завещание. Законните наследници могат да предявят иск и да поискат полагащата им се законна част. В случая се иска намаление на  завещанието до размера на запазената част.

ВАШИЯ КАЗУС

При продажба на имот – не съществуват пречки. 

Всеки собственик на имот може да продаде собствен имот на когото реши, за продажна цена, която го удовлетворява. 

След получаване на продажната цена по банкова сметка на продавача и вписване на сделката в Агенция по вписванията, имота става собственост на на новия купувач. 

Както знаете, при сделки на стойност над 10 000 лева всички плащания се извършват по банков път. 

Във вашия случай данъчната оценка, на която възнамеряванте да изповядате сделката надвишава минималния праг за плащания в брои със 100 лева и плащането трябва да мине по банков път. 

Ако продавача не може да си разкрие банкова сметка, да речем по здравословни причини, да кажем ако не е подвижен, 

може да извика нотариус в дома му и да направи нотариално заверено пълномощно на когото реши 

 да го представлява пред банка и за самата сделка свързана с конкретния имот.

В самия нотариален акт задължително се записва продажна цена на която се случва сделката.

Купувача потвърждава пред нотариуса, че е получил продажната цена изцяло.

Когато става дума за суми над 10000 лева, след извършване на плащането в банка и преди вписване на сделката в Агенция по вписвания, е нужно страните да се върнат при нотариуса и да предоставят копие от платежния документ.

Едва тогава нотариуса ще впише сделката в Агенция по вписванията. 

Няма как да броите на ръка пред нотариуса суми над 10 000 лева.

Това отговаря на въпросите ви:

Възможно ли е чрез някакъв вид документ при нотариус да впишем, че е заплатена сумата като броим на ръка сумата пред нотариуса? Това законов документ доказващ плащането(осъществяването) на сделката ли е?

Самия нотариален акт е документ доказващ плащането(осъществяването) на сделката.

ИЗВОД:

При продажба на недвижим имот, в случая жилище, което е продадено законно,  няма как да бъде оспорвано от наследници. 

Няма как тези наследници да имат претенции към недвижимия имот в бъдеще.