КАЗУС: 

Здравейте, преди години брат ми убеди мама, а пък тя мен да подарил чрез покупко продажба старата къща на мама и новата, която мама изплати, но в нея живее брат ми. Покупко продажбата уж беше 100 лв, но и тях едва ли и е дал. Пред нотариуса го попитах, ще я гледа ли, той каза да. За съжаление от около година не само не я гледа но е и груб с нея. Има ли вариант този договор да бъде развален и каква е приблизително сумата.

Условия и правила

Такъв договор може да бъде сключен само между физически лица и може да включва всякакви недвижими имоти, не само жилищни.

Възможно е прехвърлянето на няколко имота и запазването на пожизнено право на ползване от страна на прехвърлителя.

Собствеността върху имота се прехвърля веднага.

Задължението за издръжка и гледане трябва да се изпълнява до смъртта на прехвърлителя. 

Договорът е нищожен, ако получателят на имота е знаел за близката смърт на прехвърлителя при сключването на договора.

Договорът може да бъде развален само по съдебен ред.

Давност

Давността за предявяване на иск пред съда е 5 години от датата на неизпълнение на задължението по договора.

Прехвърлителят може да иска разваляне само за неизпълнени задължения през последните 5 години преди датата на подаване на исковата молба.

Ако собствеността върху имота е прехвърлена на трето лице, важно е кога е сключена сделката. 

Ако прехвърлянето е станало преди вписването на исковата молба, третото лице запазва собствеността върху имота. Ако прехвърлянето е станало след вписването на исковата молба, третото лице купувач загубва собствеността си след разваляне на договора, а прехвърлителят получава паричната равностойност на имота.

Нотариалните и други такси са същите както при обичайна сделка за покупко – продажба.

Има разлика между дарение на имот и прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Дарението е безвъзмездно, докато когато прехвърляте имот срещу задължение за издръжка и гледане – има насрещно задължение, което да се изпълни.

Запазеното право на ползване пък, е право което собственика може да учреди на трето лице. Третото лице може да ползва имота пожизнено или за някакъв определен срок. Правото на ползване може да бъде учредено върху целия имот или върху части от него.

Задължението за издръжка и гледане, както и запазеното право на ползване се вписват в Имотния регистър към Агенция по вписванията и са вид тежест за имота.

Ако дарен имот се придобие от трети лица преди изтичане на петгодишния давностен срок, продажбата може да бъде оспорена от наследници със запазени части. Добре е купувача да се снабди с удостоверение за наследници преди покупка на имот, който преди това е бил дарен.

Проверете имота и за завещания в съответната Агенция по вписвания. Запазената част по закон, важи и ако има завещание. Законните наследници могат да предявят иск и да поискат полагащата им се законна част. В случая се иска намаление на  завещанието до размера на запазената част.

Конкретно по вашия въпрос

Нищо не може да направите. Извършена е покупко-продажба на имота.

Минало е време. Не става ясно кога е сключена сделката.  Не става ясно въобще има ли клаузи за издръжка и гледане. Какво е съдържанието на нотариалния акт и как са гарантирани правата и защитата за майка ви?

Вие грижите ли се за нея, ако брат ви не се грижи?

Едни празни обещания не струват нищо!

Грижите, действията или бездействията за родителите и близките ни хора са персонална лична отговорност. Съвестта също.