Безплатен достъп до два от курсовете от Цялостната отлайн програма за сделки с недвижими имоти

Във Вашият профил ще видите курса, който сте закупили.

Обучението автоматично ще се появи в страницата на курсовете Ви до 24 часа от получаване на плащане.

Какво може да очаквате от Цялостната програма за сделки с недвижими имоти

Модул 1 Недвижими имоти - Основни понятия
Тема 1 Основни понятия за имоти. Поземлен имот /ПИ/. Урегулиран поземлен имот /УПИ/. ОУП и ПУП. Регулация. Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 2 Сграда, Жилище, РЗП, ЗП, КИНТ. Приложни задачи. Жилищна площ и самостоятелен обект в сграда. Какво е идентификатор на имот?
Тема 3 Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър и имат ли срок скиците и схемите, Какво е ЕКАТЕ? Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 4 Кои са видовете документи по местонахождение на имота? ВИЗА – видове означения и понятия. Как да разчетем документите?
Тема 5 Основни означения - устройство и застрояване. Полезни документи за сваляне.
Тема 6 Видове сгради според конструкцията
Модул 1 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ
Тема 1 Видове монолитно строителство. Особености при жилищните сгради.
Тема 2 Жилищни сгради. Балкон, Лоджия, Тераса. Жилище и паркомясто. Паркомясто - особености. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Технически параметри. Височина на сградите. Външна линия на застрояване. Разполагане на сградите.
Тема 4 Данъчни въпроси за имоти. Данъци нови сгради. Данъчни облекчения. Декларация за доходи при продажба на един жилищен имот. Полезни документи за сваляне.
Тема 5 СИО. Режими на имуществени отношения.
Модул 1 Груб строеж, Коти, Плътност, К инт. Коефициент на интензивност. Видове застрояване.
Тема 1 Груб строеж. Застроена площ /ЗП/. Разгъната застроена площ /РЗП/. Идеални /общи/ части на сграда.
Тема 2 Различия в квадратурите между нови и стари сгради. Какво представлява таблицата с площообразуване? Застрояване – линии и дълбочина на застрояване.
Тема 3 Кинт. Коефициент на плътност. Коти. Коефициент на озеленяване. Виза за проектиране.
Модул 1 Право на строеж и предварителен договор. Прехвърляне. Застрояване. Документи.
Тема 1 Право на строеж. Прехвърляне правото на строеж. Документи за продажба на апартаменти в строеж
Тема 2 Основно и допълващо застрояване. Характер на застрояване. Начин на застрояване. Минимални размери
Модул 1 ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ.
Тема 1 Видове вещни права. Право на собственост. Поръчителство.
Тема 2 Съсобственост. Основни права на съсобственика. Задължения на съсобственика. Примери. Документи за сваляне.
Тема 3 Видове делба. Право на изкупуване.
Модул 1 Предназначение. Въвеждане в експлоатация. Жилище, ателие, гараж, паркомясто
Тема 1 Три основни групи имоти. Имоти според предназначение. Жилищни имоти. Норми за жилищни нужди
Тема 2 Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в екплоатация. Вилни имоти. Гаражи и паркоместа. Места за паркиране според ЗУТ
Тема 3 Ателие. Преустройство и промяна на предназначение. Кога не се иска съгласието на останалите собственици на етажната собственост
Тема 4 Имоти с търговско предназначение. Имоти със стопанско предназначение. Офис сградите – класове и характеристики
Тема 5 Оферти за недвижими имоти. Основни данни и особености
Модул 1 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА ИМОТ
Тема 1 Етажна собственост. Форми на управление на ЕС. Двуезичен договор за наем.
Тема 2 Наем и договор за наем. Аренда и договор за аренда. Полезни документи за сваляне.
Модул 1 СЕРВИТУТИ. ИПОТЕКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ.
Тема 1 Сервитут и видове сервитути. Учредяване на сервитут.
Тема 2 Ипотека и видове ипотеки. Особености при закупуване на имот с ипотека. Удостоверение за тежести. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Документи за продажба/ипотека на апартамент. Документи за продажба на наследствен имот. Казуси за имот с ипотека. Полезни документи за сваляне.
Модул 1 ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО.
Тема 1 Завещание. Форми на завещание. Универсално звещание. Завещание под условие. Елементи на завещанието. Запазена част.
Тема 2 Наследство. Приемане на наследство. Отказ от наследство. Замяна. Договор за замяна. Замяна и продажба
Тема 3 Дарение. Отмяна на дарение. Евикция и други правила за продажба по ЗЗД. Полезни документи за сваляне.
Модул 1 ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ.
Тема 1 Нотариалното изповядване на сделка. Предаване на владение. Етапи на сделката. Полезни документи за сваляне.
Тема 2 Предварителния договор: действителност и неизпълнение. Последствия. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Договорът за посредничество. Ексклузивен договор за посредничество.
Тема 4 Защо с професионален консултант? За продавачи и купувачи на имоти – въпроси и отговори. Ниво на сигурност?

За кого е това обучение за сделки с имоти?

Брокери

За всички брокери и консултанти без или с опит, които искат да усъвършенстват и добият ключови практично насочени знания за целия процес при сделките с недвижими имоти

Собственици на имоти

За всички собственици на недвижими имоти, които продават или отдават под наем свой недвижим имот. Практично насочени знания, отговор на множество ключови въпроси за целия процес при сделките с недвижими имоти, приложени документи и ресурси които може да ползвате по всяко време

Купувачи / наематели на имоти

За всички купувачи / наематели на недвижими имоти, на които предстои да купят или наемат недвижим имот. Практично насочени знания, отговор на множество ключови въпроси за целия процес при сделките с недвижими имоти, приложени документи и ресурси които може да ползвате по всяко време