Завещание и форми на завещание. Какво означава запазена част по отношение на наследниците.

Наследство и отказ от наследство. Когато се отказваме от наследяване на недвижим имот с тежести - какви са възможностите и ограниченията.

Замяна на недвижим имот и продажба на недвижим имот - основни характеристики и определения.

Дарение и кога дарението може да бъде отменено. Какво означава понятието евикция и какво е важно да знаят старните участващи в делка за покупко-продажба на имот.

Модул 1 ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО.
Тема 1 Завещание. Форми на завещание. Универсално звещание. Завещание под условие. Елементи на завещанието. Запазена част.
Тема 2 Наследство. Приемане на наследство. Отказ от наследство. Замяна. Договор за замяна. Замяна и продажба
Тема 3 Дарение. Отмяна на дарение. Евикция и други правила за продажба по ЗЗД. Полезни документи за сваляне.