За правото на строеж и вещното право на ползване. Кои са основните права на съсобственика - примери.

Идеалната част  по отношение на съсобствениците. Право на собственост и отказ от право на собственост. Право на ползване - примери.

Как се прави делба и кое е най-доброто решение за съсобствениците на недвижим имот.

Правото на изкупуване и в кои случаи няма и не се изисква изкупуване.

Модул 1 ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ.
Тема 1 Видове вещни права. Право на собственост. Поръчителство.
Тема 2 Съсобственост. Основни права на съсобственика. Задължения на съсобственика. Примери. Документи за сваляне.
Тема 3 Видове делба. Право на изкупуване.