Ще разгледаме двата случая при земя и обект в сграда

 • Всички собственици на обекти в сградата притежават и части от земята:
  • Земята е обща част от етажната собственост.
  • Прехвърляне на собственост върху идеална част от застроен имот става само с прехвърляне на собствеността на обект в сградата.

 

 • Собствениците на земята не съвпадат със собствениците на обекти в сградата:
  • Сградата е изградена при учредено право на строеж.
  • Собствеността върху сградата (обекти в нея) и земята са отделни.
  • Съсобственик на земята може да прехвърля правото си върху земята,но е длъжен първо да предложи своята идеална част на другите съсобственици.
  • Съсобствениците имат право на първи отказ.
  • При сделки, идеалните части от земята трябва да са отделно описани с приложени документи за собственост.

Режим на земята

 • Земята  е част от етажната собственост  – решението за използването и се взема от Общото събрание на етажните собственици;
 • „обикновена“ съсобственост – решението се взема от съсобствениците;

Права и задължения

Ако инвеститорът запази правото на собственост върху парцела, върху който е построена сградата, той има някои задължения и права:

Задължения:

 • Осигуряване на достъп до сградата за всички собственици и обитатели.
 • Гарантиране на достъп за извършване на ремонти и поддръжка на сградата.

Права:

 • Инвеститорът има право да решава как да използва парцела.
 • Може да отдава парцела под наем за различни цели, като например паркиране.

Определяне на общите части при ново строителство

При ново строителство частта от земята, върху която е построена сградата, се включва в площообразуването. За да изчислите размера на прилежащите общи части към един апартамент в режим на етажна собственост (ЕС), можете да използвате следната формула:

Определяне на общите части при ново строителство

където:

 • ЗПа е застроената площ на апартамента.
 • РЗП е разгънатата застроена площ на цялата сграда.
 • % об.ч. е процентът на общите части, прилежащи към апартамента.

Пример за изчисление

 1. Разделяте площта на апартамента на разгънатата застроена площ на сградата, за да получите процента на общите части, които собственикът на апартамента притежава.
 2. Например, собственикът на апартамент с площ 100 кв.м. в сграда с РЗП 1000 кв.м. притежава Изчисление имоти, което е 10% от общите части на цялата сграда.
 3. Този процент също така отразява и собствеността върху земята.

Допълнителни данъци за земята под блока

Дали трябва да плащате допълнителни данъци за земята под блока ви зависи от местното законодателство и данъчна политика. В много случаи, данъците за земята под сградата са включени в общите разходи за поддръжка и управление на етажната собственост, които се разпределят между собствениците на апартаменти според техните идеални части от общите части. Тези разходи могат да включват данъци, такси за поддръжка, ремонтни фондове и други общи разходи.

У нас земята се декларира отделно от жилището и за нея се плаща данък отделно, т.е. Данъка за земята не е включен в сумата която която плащате за апартамента си например.